มือถือ: 0863747436 | Email: prechanupo@gmail.com

ค้นหาในเว๊บ..โครงการอนามัยโรงเรียน .....

พค. เริ่ม 2551
หลักการและเหตุผล

ปี 2557-ปัจจุบัน กลุ่ม Smartchild ดำเนินการโครงการอนามัยโรงเรียน โดยร่วมกับบริษัทสร้างสุขภาพไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เพื่อตรวจสุขภาพตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อต่อยอดในการเข้าไปช่วยสำหรับเด็กที่ มีพฤติกรรมแตกต่างและความเสี่ยงของเด็กเหล่านี้

วัตถุประสงค์

1. ตรวจคัดกรองสุขภาพ 10 ท่าตามมาตราฐานกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่ภายในเขตที่ตั้งและที่โรงเรียนร้องขอ
2. ให้ความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบนิทรรศการพบสมาร์ทชายด์ ใน Social Network

ผลงานโครงการล่าสุด.....