มือถือ: 0863747436 | Email: prechanupo@gmail.com

ค้นหาในเว๊บ..โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างเสริมนิสัยแรงงานให้มีศักยภาพในการทำงาน

4 เมย. 2555

9 พฤติกรรม ก้าวสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์สำหรับแรงงาน

1. เพื่อให้แรงงาน มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานที่นายจ้างต้องการใน 9 พฤติกรรม
2. เพื่อให้แรงงานตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานสู่ความต้องการของสถานประกอบการ
3. เพื่อให้แรงงานสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทัศนคติที่ดีในการทำงานตามความต้องการของสถานประกอบการ
4. เพื่อให้แรงงานได้มีโอกาสสำรวจความพร้อมพื้นฐานของสุขภาพกายและสุขภาพใจ อันเป็นฐานของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์สำหรับสถานประกอบการ.

1. เพื่อให้สถานประกอบการได้มีการจัดการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้ผู้ใช้แรงงานตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 โดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. เพื่อให้สถานประกอบการ สามารถลดต้นทุนการใช้จ่าย ผลผลิตเพิ่มขึ้น จากการมีแรงงานที่พึงประสงค์
3. เพื่อให้สถานประกอบการมีแรงงานที่มีคุณสมบัติ เป็นที่พึงประสงค์ เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาคประชาชนและ เอกชน ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพแรงงาน
4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแรงงาน สถานประกอบการ ให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
หลักสูตรการฝึกอบรม
1. พฤติกรรมความซื่อสัตย์ 6 ชั่วโมง
2. พฤติกรรมความรับผิดชอบ 6 ชั่วโมง
3. พฤติกรรมการมีระเบียบวินัย 6 ชั่วโมง
4. พฤติกรรมความขยันและอดทน 6 ชั่วโมง
5. พฤติกรรมทำงานเป็นทีม 6 ชั่วโมง
6. พฤติกรรมคิดสร้างสรรค์ 6 ชั่วโมง
7. พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 6 ชั่วโมง
8. พฤติกรรมการประหยัด 6 ชั่วโมง
9. พฤติกรรมความปลอดภัย 6 ชั่วโมง
*** หมายเหตุ สามารถเลือกและจัดแยกฝึกได้ในแต่ละหน่วยการฝึกพบสมาร์ทชายด์ ใน Social Network

ผลงานโครงการล่าสุด.....