มือถือ: 0863747436 | Email: prechanupo@gmail.com

ค้นหาในเว๊บ..โครงการกัลยา ปี พ.ศ. 2549-2551

พค. 2549-51
หลักการและเหตุผล

ปี 2548-2550 กลุ่ม Smartchild ดำเนินการโครงการสามเณรใจสิงห์ เริ่มต้นหาแนวทางช่วยเหลือสามเณรที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ร่วมกับนักจิตวิทยา รพ.รามาธิบดี เนื่องจากได้ลองปรับกระบวนการเรียนการสอนแล้ว สามเณรยังคงมีปัญหาในการเรียนอยู่ จึงเริ่มตั้งสมมติฐานเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดปกติในการรับรู้ ผลของการดำเนินงาน พบว่า สามเณร ทั้ง 3 ระดับชั้น มีปัญหา LD เกินร้อยละ 80 แต่สามารถทำกิจกรรมสงฆ์และมีสัมพันธภาพ ระหว่างสามเณรและญาติโยมได้ดี เพียงแต่ขาดกระบวนการในการใช้สื่อในการศึกษาอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ เพราะสื่อการศึกษาปัจจุบันเหมาะสำหรับเด็กปกติเท่านั้น และไม่มีสื่อใดที่กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำเป็นคู่มือการเรียนของเด็ก LD ในระดับมัธยมศึกษาเลย

วัตถุประสงค์

1.จัดอบรมให้ความรู้คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนวัดผ่องพลอย ฯและตัวแทนครู โรงเรียน ในสังกัดกลุ่ม1 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องภาวะ LD การดูแล การช่วยเหลือ การส่งต่อ/เรียนรู้ เรื่องสื่อ การจัดทำสื่อศึกษา/เรียนรู้ สำหรับเด็ก LD
2.คณะครู โรงเรียนวัดผ่องพลอยฯ บูรณาการ การจัดทำสื่อศึกษาสำหรับเด็ก LD ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเหมาะสม
3.คัดกรองเด็ก LD ในโรงเรียนสังกัดกลุ่ม 1 ทุกโรงเรียน เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้การดูแลช่วยเหลือต่อไป
4.นำสื่อต้นแบบไปใช้กับโรงเรียนในสังกัดกลุ่ม 1 เก็บข้อมูลและปรับปรุงสื่อพบสมาร์ทชายด์ ใน Social Network

ผลงานโครงการล่าสุด.....