มือถือ: 0863747436 | Email: prechanupo@gmail.com

ค้นหาในเว๊บ..โครงการสามเณรใจสิงห์

มค. 2547

ในแต่ละปีเด็กๆหลายๆคนได้มีโอกาสเข้ามาบรรพชาเป็นสมเณรเพื่อศึกษาพระปริญัตติธรรม

และเมื่อมีอายุครบเณรน้อยเหล่านี้จะเติบโตขึ้นพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นพระภิกษุเพื่อสืบทอดพระศาสนา ดังนั้นการศึกษาของเณรน้อยๆเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก

ในปี 2547 ทางองค์การสมาร์ทชายด์ ได้ร่วมกับ วัดผ่องพลอยนุสรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ซอยลาซาล กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ และก็ได้พบว่า เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในด้านการอ่านและการเขียนของเณรน้อย จำเป็นที่จะต้องมีการประเมินศักยภาพ และจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพต่อไป.

โครงการสมเณรใจสิงห์จึงเร่ิมต้นขึ้น และสมา์ทชายด์ได้รับการสนับสนุน อาจารย์อวยชัย โรจนนิรันดร์กิจและทีมงาน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

มาประเมินศักยภาพเณรน้อยๆเหล่านี้พบสมาร์ทชายด์ ใน Social Network

ผลงานโครงการล่าสุด.....