มือถือ: 0863747436 | Email: prechanupo@gmail.com

ค้นหาในเว๊บ..โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างเสริมนิสัยแรงงานให้มีศักยภาพในการทำงาน

4 เมย. 2555

9 พฤติกรรม ก้าวสู่ความสำเร็จ

กรณีให้องค์กรช่วยดำเนินการฝึกอบรมให้ - สถานประกอบการสมทบ สถานที่ - องค์กรสมาร์ทชายด์ช่วยประสานหา ทีมวิทยากร และค่าอาหาร งบประมาณ 350 บาท/คน รวม 17,500 บาท (50 คน) หมายเหตุ บริษัท สร้างสุขภาพไทย สนับสนุนงบประมาณตรวจสุขภาพพื้นฐาน ประมาณ 500 บาทต่อคน รวม 25,000 บาท (50 คน)

การประเมินผล
1. แบบประเมิน ก่อน – หลัง การฝึกอบรม 2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน (สถานประกอบการดำเนินการ) 3. การประเมินผลการทำงาน (สถานประกอบการดำเนินการ) สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 1. สถานประกอบการมีแรงงานที่มีคุณสมบัติพึงประสงค์ มีผลิตผลที่มีคุณภาพ 2. แรงงานที่มีทักษะ ทัศนคติ และคุณสมบัติเป็นที่พึงประสงค์ สามารถเพิ่มขีด ความสามารถของตนให้เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ 3. แรงงานที่มีสุขภาพกายสุขภาพใจ พร้อมในการปฏิบัติงานพบสมาร์ทชายด์ ใน Social Network

ผลงานโครงการล่าสุด.....